Bismillahirrahmanirrahim - Ayetullah Seyyid Sadık Hüseyni Şirazi

Bismillahirrahmanirrahim - Ayetullah Seyyid Sadık Hüseyni Şirazi