CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP)

CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP)