5 kalem patoloji lab.malzemesi (parafin vb.)

5 kalem patoloji lab.malzemesi (parafin vb.)