(1 odgovor je tačan) 1. Ćelijske organele u kojima

(1 odgovor je tačan) 1. Ćelijske organele u kojima