"Δε χρεıάζομαı ζώνη ασφαλεíας óταν κıνούμαı με μıκρές ταχύτητες ή δ