4. Κατανάλωση, αποταμίευση, επένδυση

4. Κατανάλωση, αποταμίευση, επένδυση