Algoritam za proračun potrebne energije za grijanje i

Algoritam za proračun potrebne energije za grijanje i