Algoritam za proračun potrebne energije za primjenu

Algoritam za proračun potrebne energije za primjenu