1)Ένας αριθμός έχει 33 δέκατα, 84 μονάδες, 997 εκατοντάδες, 15

1)Ένας αριθμός έχει 33 δέκατα, 84 μονάδες, 997 εκατοντάδες, 15