(όπως μας δόθηκαν από τους ίδιους).

(όπως μας δόθηκαν από τους ίδιους).