(μέχρι 2 μήνες) για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών που

(μέχρι 2 μήνες) για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών που