1. Πρώτο µηχανικό παράδειγµα. Ελατήριο µε βάρος και τριβή.

1. Πρώτο µηχανικό παράδειγµα. Ελατήριο µε βάρος και τριβή.