(αλφαβητικός) με αναγραφή του λόγου αποκλεισμού

(αλφαβητικός) με αναγραφή του λόγου αποκλεισμού