233455 ΝΤΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥ 18 ΕΠ 5 Πέντε 233542

233455 ΝΤΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥ 18 ΕΠ 5 Πέντε 233542