3.5. Έργο – Ενέργεια. Ομάδα Β.

3.5. Έργο – Ενέργεια. Ομάδα Β.