132.214,28 132.214,28 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως 132.214,28

132.214,28 132.214,28 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως 132.214,28