2015-03-16 HR MEMORANDUM BANKE, puni sastav NO

2015-03-16 HR MEMORANDUM BANKE, puni sastav NO