4_ΥΠ 8_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α_ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_signed.pdf

4_ΥΠ 8_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α_ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_signed.pdf