1. Τακτικό αποθεματικό 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο

1. Τακτικό αποθεματικό 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο