"Διότι η επιθυμία να διαβάζουμε, όπως όλες οι άλλες επιθυμίες που τέ