270118-1-12 Φωτοβολταϊκά σε αδόμητα οικόπεδα

270118-1-12 Φωτοβολταϊκά σε αδόμητα οικόπεδα