2. Ο χρυσός αριθμός φ. (Ευστράτιος Αντωνέας)

2. Ο χρυσός αριθμός φ. (Ευστράτιος Αντωνέας)