2013 2012 2011 Indennità annua lorda Gettone di presenza per

2013 2012 2011 Indennità annua lorda Gettone di presenza per