A.I.I.M.S. Jai Prakash Narayan Apex Trauma Centre

A.I.I.M.S. Jai Prakash Narayan Apex Trauma Centre