cittadino 19 giugno 2014 - Karate shito ryu Mabuni

cittadino 19 giugno 2014 - Karate shito ryu Mabuni