(kako taihi sukejyu-ru \202g22 23 24 25 26 27.xls)

(kako taihi sukejyu-ru \202g22 23 24 25 26 27.xls)