All Japan Cat Club, Nagoya, Japan, Nov 15-16

All Japan Cat Club, Nagoya, Japan, Nov 15-16